3300 үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр

Оюу Толгой ХХК-аас хэрэгжүүлсэн 3300 үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөр

Байршил

Улаанбаатар

Төсөв

$30 сая ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

Монгол Улсын Засгийн Газар; Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам; Хөдөлмөрийн Яам; Заг ХХК

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Оюу Толгой ХХК

Ерөнхий мэдээлэл

Төслийн ирээдүйн ажиллах хүчин болон бусад уул уурхайн төслүүдийн ажиллах хүчнийг бэлтгэх зорилгоор Оюу Толгой ХХК нь Монгол улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлсэн 3300 мэргэжилтэй ажилчдын ур чадварыг дээшлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийг дэмжин ажиллаж санхүүжүүлэхээр шийдсэн. Хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлснээс хойш 3 жилийн хугацаанд уг хөтөлбөрт хамрагдагсдын тоо 13,500 хүрээд байна.

Зорилт

3300 үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн гол зорилго нь хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн ур чадвар бүхий ажиллах хүчнийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

Үр дүн

Нийт 13,500 иргэдийг 50 мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд дээр 17 мэргэжлээр сургаж мэргэжил эзэмшүүлсэн байна. Оюу Толгой ХХК нь 5 сая ам. долларын үнэ бүхий сургалтын тоног төхөөрөмжүүдээр МБС-ын байгууллагуудыг хангажээ.

Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.