Эрүүл мэндийн технологийн сургууль болон ТХБ олгох Холмсглен сургуулийг ижилсүүлэх хөтөлбөрТөслийн код: MCC/ VET/CGP/TWINNING/2011/01

Одоо ашиглаж байгаа багшлах арга зүй, практик туршлага болон мэдлэгийг ижилсүүлэх

Байршил

Улаанбаатар

Төсөв

$419 мянган ам.доллар

Хамтрагч байгууллагууд

ТХБ олгох Холмсглен институт

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Монголын мянганы сорилтын сан

Ерөнхий мэдээлэл

Эрүүл мэндийн технологийн сургууль /ЭМТС/ болон Холмесглен сургуулийн хамтарсан 12 сарын ижилсүүлэх хөтөлбөр хэрэгжих үед төслийн үнэлгээг гүйцэтгэгч Төслийн удирдлагын хороо /ТУХ/ болон Монголын мянганы сорилын сангийн МБС-ын төсөл болон ЭМТС-аас ирсэн санал дээр үндэслэн хөтөлбөрийн амжилттай, тогтвортой байдлыг бататгахын тулд тус сургуульд цаашдын дэмжлэг шаардлагатай гэж үзсэн. Ийнхүү үндсэн гэрээнд өөрчлөлт оруулж, ижилсүүлэх хөтөлбөр болон багш солилцооны хөтөлбөрийг 2013 оны 5 сар хүртэл сунгасан.

Зорилт

Уг нэмэлт төсөл нь дараах гурав зорилтод төвлөрч ажилласан:

  • Модулийн технологи болон Монголын МСС-аас бүрдүүлсэн нөөцийн ашиглалт гэх мэт чадамжид суурилсан сургалт, үнэлгээний хэрэгжилтийг сайжруулах.
  • Сурагчид төвлөрсөн сургалтын технологи, заах арга зүйн стратегийг боловсруулах.
  • Техникийн англи хэлийг бататгах.

Үр дүн

Гол үр дүн нь ЧСС болон үнэлгээг хэрэгжүүлэх чадамжийг ЭМТС-ын багш нарт олгосон. Мөн багш нарт чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүй, сургууль, салбар болон улсын шаардлагад нийцсэн, сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан олон улсын сургалтын шилдэг арга зүй ба лабораторийн техник чадавхийг сургасан.

Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.