ТМБС-ын системийн хөгжилд зориулж Мэргэжлийн боловсрол, сургалтад зориулан хөрөнгө (татварын систем) босгох хөтөлбөрТөслийн код: MCC/TVET/QBCS/CS/188/2011

ТМБС-ын салбарын бодлогын зөвлөмжийг боловсруулах

Байршил

Улаанбаатар

Төсөв

хамааралгүй

Хамтрагч байгууллагууд

Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо (МАОЭНХ); Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үндэсний зөвлөх (МБСҮЗ)

Хэрэгжүүлэх байгууллаг

Монголын мянганы сорилтын сан

Ерөнхий мэдээлэл

Монголын ТМБС-ын хөгжилд Засгийн газраас зориулж байгаа санхүүжилт тийм ч хүрэлцээтэй бус. Гэвч Монголын ТМБС-ын салбарын шинэчлэлийг тогтвортой байлгахын тулд хангалттай хэмжээний санхүүжилт хэрэгтэй. Тиймээс хувийн сектор нь ТМБС-ын салбарын хөгжилд ихээхэн хэмжээний санхүүгийн хариуцлага хүлээх хэрэгтэй болж байна.

Зорилт

Уг төслийн зорилго нь шимэтгэлийн систем нэвтрүүлэх арга замаар Монголын ТМБС-ын салбарын хөрөнгийг нэмэгдүүлэх загварыг боловсруулах нэвтрүүлэх.

Үр дүн

Уг төслөөр дамжуулан дараах хоёр гол үр дүнд хүрсэн:

  • ТМБС-ын систем болон санхүүгийн механизм-д шаардлагатай мэдээлэл солилцохын тулд МОАЭНХ болон ТМБСА–тай хамтарсан ажлын хэсгийн зохион байгуулалтын бүтцийг бий болгосон.
  • ТМБС-ын байгууллагуудад зориулж ТМБС-ын удирдамж, зааварчилгааны хоёр хэвлэлийн эхийг бэлтгэж түгээсэн (Монгол хэл дээр).
Status: Closed

Бид танд хэрхэн туслах вэ?

Бидний оффистой холбогдож эсвэл санал хүсэлтээ онлайнаар илгээнэ үү.