Бүтээл

Түншлэлд суурилсан МБС төсөлтэй холбогдох мэдээ, мэдээллүүд
Германы ОУ-ын Хамтын ажиллагааны Нийгэмлэг (ГОУХАН)

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй “Түншлэлд суурилсан МБС төсөл”-ийн сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл

2018
Түншлэлд суурилсан МБС төслийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн МБС-ын салбар дахь сургалтуудын танилцуулга
Германы ОУ-ын Хамтын ажиллагааны Нийгэмлэг (ГОУХАН)

Германы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй “Түншлэлд суурилсан МБС төсөл”-ийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжсэн МБС-ын салбар дахь сургалтуудын танилцуулга

2018
Хөдөлмөрийн Яамны Шийдвэрүүд

2016 оны 7 дугаар сараас өмнө Хөдөлмөрийн яамны МБС-ын бодлогын хэрэгжилтийн газраас боловсруулан баталсан холбогдох бичиг баримт, Засгийн газрын тогтоол, тушаал шийдвэрүүдийн жагсаалтыг эндээс үзнэ үү.

Амьдрах Ухааны Чадвар-Хорт Зуршлаас Татгалзах
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Хорт Зуршлаас Татгалзах" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар-Жендэрт Суурилсан Хүчирхийллээс Сэргийлэх
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Жендэрт Суурилсан Хүчирхийллээс Сэргийлэх" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар-Бэлгийн Амьдрал: БЗДХ/ХДХВ –ээс Сэргийлэх нь
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Бэлгийн Амьдрал: БЗДХ/ХДХВ –ээс Сэргийлэх нь" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар-Тунгаан Бодох
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Тунгаан Бодох" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар-Төлөвлөх
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Төлөвлөх" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар-Стрессийг Зохицуулах
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Стрессийг Зохицуулах" номыг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016
Амьдрах Ухааны Чадвар – Шийдвэр Гаргах
НҮБ-ийн Хүн Амын Сан

НҮБ-ын Хүн амын сангийн Монгол дахь байгууллагаас эрхлэн гаргасан "Амьдрах Ухааны Чадвар" багц гарын авлага нь бие даасан 12 модуль, удиртгал номноос бүтсэн. Модуль тус бүр нь өөр хоорондоо уялдаатай сэдвүүдээс бүрдэх бөгөөд "Шийдвэр Гаргах" номоныг доорх холбоосыг дарж, онлайнаар уншаарай.

2016