Энэхүү төсөл нь Европын холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байна