Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд орсон он, оны нэмэлт өөрчлөлтүүд

Анх 2009 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр батлагдсан Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд 2012.08, 2012.12, 2015.01, 2016.02 онуудад нийт 4 удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. Эдгээр нэмэлт, өөрчлөлтүүд хууль аль хэсэгт хийгдэж байсныг дараах холбоос дээр дарж, танилцаарай.

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуульд хийгдэж байсан нэмэлт, өөрчлөлтүүд