МБСБ-ын удирдах ажилтнуудын сургалтМБСБ-ын удирдах ажилтнуудын сургалт

Азийн Хөгжлийн Банкны Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл Санхүү, эдийн засгийн их сургуультай хамтран Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалтыг энэ оны 02 дугаар сарын 11-15-ны өдрүүдийн хооронд зохион байгуулж байна.