ЗГ-ын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан МБС-тай холбоотой хэрэгжүүлэх заалтууд

Монгол Улсын Их Хурал 2016 оны сонгуулиар шинэчлэгдэн байгуулагдсанаар засгийн газрын ирэх 4 жилд баримтлах үйл ажиллагааны хөтөлбөр мөн өөрчлөгдсөн. МБС-ын салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын хувьд зохион байгуулж буй ажлуудаа салбарын бодлого, чиглэлтэй уялдуулах хэрэгцээ, шаардлага урган гардаг.

Засгийн газрын 2016-2020 оны yйл ажиллагааны хөтөлбөр нь УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Уг хөтөлбөрт тусгагдсан МБС-тай холбоотой хэрэгжүүлэх заалтуудыг түүвэрлэн, нэгтгэж монгол болон англи хэлээр та бүхэнд толилуулж байна. Доорх холбоосоор орж, манай баримт, бичгийн сангаас нээлттэй танилцана уу.

Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны yйл ажиллагааны хөтөлбөрт ТМБС-тай холбоотой хэрэгжүүлэх заалтууд